Witamy w PODN i PPP

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką gamą kursów organizowanych przez placówkę PODNiPPP oraz do wymiany doświadczeń z naszymi pracownikami i doradcami metodycznymi.

 
Start
VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Św. Janie Pawle II

Dyrektor Zespołu Szkół w Pietrowicach i Dyrektor PODNiPPP w Głubczycach  zapraszają uczniów klas IV - VI szkół podstawowych oraz  uczniów klas I - III gimnazjów i ich nauczycieli do udziału 

w V Powiatowym Konkursie Wiedzy o św. Janie Pawle II.

VI POWIATOWY KONKURS WIEDZYo św. Janie Pawle IIPATRONAT HONOROWYJózef Kozina – Starosta Powiatu GłubczyckiegoI. Cel konkursu.1. Poznanie życia św. Jana Pawła II.2. Inspirowanie uczniów do podejmowania postaw wielkiego autorytetu, jakim jest św. Jan Paweł II.II. Organizatorzy.1. Starostwo Powiatowe w Głubczycach2. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Głubczycach3. Zespół Szkół w Pietrowicach.III. Miejsce i termin.1. Zespół Szkół w Pietrowicach.2. 19 październik 2016 rok, godz. 1000.IV. Uczestnictwo.1. W konkursie biorą udział uczniowie Szkół Podstawowych klas. IV – VI i Szkół Gimnazjalnych klas I – III, którzy zostaną zgłoszeni do 14.10.2016 r. nr tel. 77 485 76 12.2. Szkołę reprezentuje zespół dwu osobowy.V. Przebieg konkursu.1. Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej.2. Skala trudności pytań od 1 pkt do 3 pkt.3. Tematyka konkursu obejmować będą szczegółowe wiadomości z życia św. Jana Pawła II.4. Literatura dowolna: Jan Paweł II. Droga do Watykanu. Pielgrzymki. Kanonizacja aut. Krzysztof Żywczak Św. Jan Paweł II. Otoczył nas troską. 10 lat po odejściu. Opracowanie zbioroweVI. Nagrody. nagrody książkowe za miejsca I – III, dyplomy za miejsca I – III, wręczenie nagród 21.10.2016 r. w Zespole Szkół w Pietrowicach dodatkowo nagrody pamiątkowe na Gali Laureatów w czerwcu 2017 r. (Podsumowanie wszystkich konkursów powiatowych)


 
Propozycje szkoleń

 

Oferta edukacyjna PODNiPPP w Głubczycach; propozycje form doskonalenia dla nauczycieli i szkolenia rad pedagogicznych

 

Temat

Adresat

Zakres tematyczny

1.

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole - dysleksja,

dysgrafia, dysortografia

 

wszystkie typy szkół

rozpoznawanie objawów dysleksji na wszystkich przedmiotach szkolnych; dostosowywanie wymagań edukacyjnych

 

2.

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole- nadpobudliwość

psychoruchowa

 

szkoły podstawowe

przyczyny i przejawy nadpobudliwości psychoruchowej; strategie pracy wychowawczej ułatwiające uczniowi nadpobudliwemu funkcjonowanie w grupie

 

3.

Interwencja wobec przemocy wśród uczniów (przemoc rówieśnicza)

 

wszystkie typy szkół

przyczyny i przejawy przemocy w grupie klasowej; specyfika roli sprawcy, ofiary i świadka; metody pracy z grupą, w której ma miejsce przemoc rówieśnicza

 

4.

Jak sobie radzić z prowokacyjnymi

zachowaniami uczniów?

Metoda konstruktywnej

konfrontacji

 

wszystkie typy szkół

przyczyny i przejawy zachowań prowokacyjnych uczniów; sposoby

kierowania klasą, ograniczające, trudne zachowania uczniów; metoda

konstruktywnej konfrontacji wobec ucznia zachowującego się

prowokacyjnie wobec nauczyciela

 

5.

Zaburzenia psychiczne wśród dzieci i młodzieży: fobie, lęki, depresje

wszystkie typy szkół

przyczyny odmowy chodzenia do szkoły; przejawy fobii szkolnej; działania wychowawcze szkoły wobec uczniów wagarujących; współpraca z rodzicami

 

6.

Tworzenie środowiska wychowawczego

sprzyjającego poczuciu bezpieczeństwa uczniów niepełnosprawnych w szkole

 

wszystkie typy szkół

złożona sytuacja ucznia niepełnosprawnego w szkole; określenie

warunków wpływających na tworzenie środowiska wychowawczego sprzyjającego poczuciu bezpieczeństwa uczniów niepełnosprawnych w szkole

 

7.

Jak prawidłowo  organizować edukację uczniów niepełnosprawnych?

Zainteresowani nauczyciele

podstawy prawne kształcenia specjalnego;

rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia niepełnosprawnego; organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom niepełnosprawnym, dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości ucznia niepełnosprawnego; organizacja procesu dydaktycznego

8.

Praca z dzieckiem  w przedszkolu

Przedszkola, oddziały przedszkolne

Stymulowanie rozwoju poznawczo-emocjonalnego dzieci

9.

Jak motywować uczniów do nauki?

wszystkie typy szkół

Techniki motywowania uczniów do nauki; budowanie atmosfery sprzyjającej uczeniu się, kompetencje psychologiczne nauczyciela; motywacja wewnętrzna ucznia

10.

Integracja zespołu klasowego drogą do sukcesu każdego ucznia

wszystkie typy szkół

znaczenie integracji; diagnoza zespołu klasowego; metody i techniki pracy integrujące zespół klasowy; metody pracy zespołowej; charakterystyka  Pokolenia Y

11.

Ocenianie kształtujące jako propozycja nowoczesnej edukacji

wszystkie typy szkół

Elementy metody oceniania kształtującego( cele lekcji, nacobezu, pytania kluczowe, informacja zwrotna, ocena koleżeńska i samoocena); budowanie atmosfery sprzyjającej  uczeniu się; współpraca z rodzicami

12.

Planowanie pracy dydaktyczno -wychowawczej w oparciu o podstawę programową

wszystkie typy szkół

Zasady planowania kierunkowego, wynikowego i metodycznego; podstawa programowa a program nauczania; dostosowanie wymagań do potrzeb edukacyjnych ucznia; monitorowanie realizacji podstawy programowej

13.

Przygotowanie uczniów  do egzaminu maturalnego

szkoły ponadgimnazjalne

Wymagania ogólne i szczegółowe w podstawie programowej: od podstawy programowej do zadania maturalnego w arkuszu egzaminacyjnym

14

Zaangażowanie ucznia w centrum uwagi nauczyciela. Współczesne trendy w dydaktyce

wszystkie typy szkół

 

15.

Innowacje i eksperymenty pedagogiczne

wszystkie typy szkół

Podstawy prawne prowadzenia innowacji i eksperymentu pedagogicznego; wymagana dokumentacja; przykłady dobrych praktyk

16.

Cyberprzemoc – wyzwaniem dla pedagoga a zagrożeniem dla ucznia

wszystkie typy szkół

 

17.

Zmęczenie a wypalenie zawodowe nauczyciela

wszystkie typy szkół

Symptomy wypalenia zawodowego; jak sobie radzić w sytuacji ciągłego stresu

18.

Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych oraz ich wykorzystanie do podniesienia kształcenia gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej

Szkoły ponadgimnazjalne

Rola nowej podstawy programowej; podstawowe wskaźniki statystyczne; wieloaspektowa analiza wyników egzaminu

19.

Edukacja włączająca uczniów z niepełnosprawnością

Wszystkie typy szkół

Czym jest edukacja włączająca, rodzaje niepełnosprawności wśród dzieci i młodzieży w placówkach naszego powiatu, dobre praktyki, wskazówki i rekomendacje do pracy, dobór metod, środowisko szkolne

20.

Syndrom nieadekwatnych osiągnięć – dlaczego osiągnięcia uczniów są niższe niż ich możliwości?

Wszystkie typy szkół

 

21.

Jak pomóc uczniowi w skutecznym i efektywnym uczeniu się?

Wszystkie typy szkół

Istota celów nauczania

22.

Dokąd prowadzę swoje dziecko ?– czyli zagrożenia współczesnego świata/ spotkania z rodzicami

Wszystkie typy szkół – rodzice

Pomoc rodzicom w wychowaniu

23.

Komunikacja w rodzinie/spotkania z rodzicami

Wszystkie typy szkół-rodzice

Pomoc rodzicom w wychowaniu

24.

Planowanie procesu uczenia się w klasie

Wszystkie typy szkół-

Pomoc nauczycielom w przygotowaniu ucznia do świadomego i aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym

25.

Techniki wspierające rozwój grupy- metody i techniki aktywizujące

Wszystkie typy szkół

Pomoc w integracji grupy służąca do tworzenia środowiska dla uczenia się

26.

Jak zainteresować uczniów książką? Nowe zadanie dla szkół

Wszystkie typy szkół

 

27.

obbing – przemoc w miejscu pracy

Wszystkie typy szkół i placówek

Definicja, symptomy, konsekwencje, gdzie szukać pomocy, analiza przypadków

 

 

 
List Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty

Już za kilka dni rozpoczniemy nowy rok szkolny 2016/2017. Znów w ławkach zasiądą uczniowie, usłyszymy szkolny dzwonek, nauczyciele, dyrektorzy szkół, pracownicy oświaty wrócą do swoich zajęć. Przed Państwem – jak co roku – czas wytężonej pracy. Życzę, aby przyniosła ona wiele satysfakcji.

Czytaj całość
 
Wystartował portal programowanie.men.gov.pl

Ministerstwo Edukacji narodowej uruchomiło portal www.programowanie.men.gov.pl.

To właśnie tam będą zamieszczane aktualne informacje i materiały edukacyjne poświęcone nauce programowania.

 

  

Nowy portal umożliwia między innymi dzielenie się doświadczeniami oraz materiałami opartymi na wolnej i darmowej licencji. Znajduje się tam również forum dyskusyjne dla nauczycieli biorących udział w pilotażu.

 
Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2016/2017:

1.        Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród  dzieci i młodzieży.

2.        Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

3.        Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.

4.     Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

 
Podsumowanie rywalizacji konkursowej

Laureaci powiatowych konkursów przedmiotowych 2015/2016

 

IV Powiatowy Konkurs Poprawnej Polszczyzny  

Kategoria: szkoły gimnazjalne  

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce

Szkoła

1

Ganczarska Aleksandra

I

Gimnazjum w Głubczycach

2

Tarnawska Kamila

II

Gimnazjum w Głubczycach

3

Sobków Agnieszka

III

Gimnazjum w Głubczycach

 

Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce

Szkoła

1

Lehun Joanna

I

LO Głubczyce

2

Świercz Alicja

I

LO Głubczyce

3

Bury Wojciech

II

LO Głubczyce

4

Chruściel Ewa

III

LO Głubczyce

 

V Turniej Matematyczny Pogranicza Śląsko-Opolskiego

Kategoria: technika

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce

Szkoła

1

Aleksandra Fit

Monika Smosna

I

ZSM Głubczyce

 

Kategoria: licea

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce

Szkoła

1

Bartosz Trynda

Piotr Pojda

II

LO Głubczyce

 

VI Powiatowy Konkurs Matematyczny

Kategoria: szkoły podstawowe

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce

Szkoła

1

Wojciech Rudziński

I

SP 1 Głubczyce

2

Bartłomiej Sitnik

I

SP 1 Głubczyce

3

Martyna Kruk

II

SP 1 Głubczyce

4

Anita  Juzwiszyn

III

SP 1 Głubczyce

 

Kategoria: gimnazja

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce

Szkoła

1

Daniel Staszczyszyn

I

Gimnazjum nr 1  Głubczyce

2

Maciej Orlik

II

Gimnazjum nr 1 Głubczyce

3

Robert Lang

III

Gimnazjum nr 1 Głubczyce

 

V Powiatowy Konkurs matematyczno - przyrodniczo - informatyczny

„Na Płaskowyżu Głubczyckim”

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce

Szkoła

1

Grzegorz Kurzpiot

Adam Sawicki

Łukasz Sosna

I

SP w Lisięcicach

2

Grzegorz Dyląg

Kacper Probosz

Kamil Lenartowicz

II

SP we Włodzieninie

3

Amelia Cybulska

Jakub Ratuś

Łukasz Kępa

III

SP w Pietrowicach

 

V Powiatowy Konkurs Polonistyczny

 

Kategoria: szkoły podstawowe

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce

Szkoła

1

Magdalena Morawiec

I

SP nr 2 Głubczyce

2

Amalia Mikler

II

SP nr 2 Głubczyce

3

Bartłomiej Sitnik

III

SP nr 1 Głubczyce

 

Kategoria: gimnazja 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce

Szkoła

1

Aleksandra Pabian

I

Gimnazjum Pietrowice

2

Miłosz Rudziński

II

Gimnazjum nr 1 Głubczyce

3

Kamila Tarnawska

III

Gimnazjum nr 1 Głubczyce

 

Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce

Szkoła

1

Jakub Janik,

Karolina Skiba,

Joanna Lehun

I

LO w Głubczycach

2

Karolina Kaczmarek, Natalia Komarnicka, Aron Szczypkowski

II

ZSM w Głubczycach

3

Violetta Nowak,

Alicja Kwiatkowska,

Gracjan Włodarczyk

III

ZS CKR w Głubczycach

 

Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tabliczce Mnożenia

Mistrzostwo szkół i puchar zdobyła drużyna Szkoły Podstawowej nr 1 w Głubczycach w składzie Michał Florczak, Aleksandra Węgrzyn, Jakub Czerniak, Wojciech Rudziński.

 

Zwycięzcy konkurencji indywidualnych: 

Lp.

Nazwisko i imię

Gra

Szkoła

1

Michał Florczak

Wojna

SP nr 1 w Głubczycach

2

Jakub Ratuś

Krzyżak

SP w Pietrowicach

3

Aleksandra Węgrzyn

Szybki Bill

SP nr 1 w Głubczycach

4

Adam Sawicki

Błyskawica

SP w Lisięciach

 

                                                 
 
Gala Laureatów

                                                                                                        ZAPROSZENIE                 

        Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego z zespołem doradców metodycznych serdecznie zaprasza na uroczystość wręczenia dyplomów i nagród Laureatom Powiatowych Konkursów Przedmiotowych 2015/2016, organizowanych przez naszą Placówkę.        

Na Uroczystą Galę, która odbędzie się w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach, Aleja Śląska 1, zapraszamy 14 czerwca 2016r. o godzinie 16.00. 

 
Wyniki konkursu

MISTRZOSTWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W TABLICZCE MNOŻENIA

 

WOJNA: Michał Florczak - SP nr1 GŁUBCZYCE

SZYBKI BIL: Aleksandra Węgrzyn - SP nr1 GŁUBCZYCE

KRZYŻAK: Jakub Ratuś - SP PIETROWICE

BŁYSKAWICA: Adam Sawicki -  SP LISIĘCICE

 

Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włodzieninie zdobyła w tym roku szkolnym drużyna Szkoły Podstawowej nr 1 w Głubczycach.

 

Zwycięzcom gratulujemy. 

 
Nauczyciele historii

Zaproszenie do udziału

w Ogólnopolskiej  Konferencja Historyków

Educare necesse est... Ale jak i dlaczego?

organizowanej przez: 

Archiwum Państwowe w Warszawie Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego; Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Honorowy Patronat Ministra Edukacji Narodowej

Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2016 r. w  Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Świętojerska 9, Warszawa oraz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, ul. Rakowiecka 2 D, Warszawa

Szczegółowy program pod adresem www.warszawa.mscdn.edu.pl 

Informujemy, że istnieje możliwość rezerwacji noclegów w bazie noclegowej OEIiZK, ul. Rzymowskeigo 36, Warszawa, tel. 22 8431 983; e-mail: goscinec@oeiizk.waw.pl

Koszt noclegu pokrywają uczestnicy.

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 17 z 166
© 2016 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Głubczycach :: PODN Głubczyce.