CELE I ZADANIA

Cele i zadania

Celem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności skierowanej na podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych nauczycieli, inicjowanie i wspieranie różnych form innowacji i inicjatyw w zakresie doskonalenia metod nauczania, realizacji programów i jakości pracy nauczy

Zadania Ośrodka

 • badanie potrzeb dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz opracowywanie diagnoz stanu kwalifikacji kadry pedagogicznej we współpracy
  z organem sprawującym nadzór pedagogiczny i organem prowadzącym,
 • wspomaganie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
 • przygotowanie i wdrażanie programów doskonalenia nauczycieli oraz przeprowadzenie ich ewaluacji,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i upowszechnianie problematyki doskonalenia nauczycieli,
 • inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • opieka metodyczna nad nowatorstwem pedagogicznym oraz innowacjami pedagogicznymi, wychowawczymi i profilaktycznymi,
 • współpraca z zakładami kształcenia nauczycieli, szkołami wyższymi oraz innymi jednostkami doskonalenia nauczycieli,
 • organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami oświatowymi,
 • inna działalność edukacyjna prowadzona na zlecenie zainteresowanych podmiotów.