OFERTA SZKOLENIOWA

Oferta edukacyjna PODNiPPP w Głubczycach; propozycje form doskonalenia

dla nauczycieli i szkolenia rad pedagogicznych

Temat Adresat Zakres tematyczny
1. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole – dysleksja, dysgrafia, dysortografia wszystkie typy szkół rozpoznawanie objawów dysleksji na wszystkich przedmiotach szkolnych; dostosowywanie wymagań edukacyjnych
2. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole- nadpobudliwość psychoruchowa

 

szkoły podstawowe przyczyny i przejawy nadpobudliwości psychoruchowej; strategie pracy wychowawczej ułatwiające uczniowi nadpobudliwemu funkcjonowanie w grupie
3. Interwencja wobec przemocy wśród uczniów (przemoc rówieśnicza)

 

wszystkie typy szkół przyczyny i przejawy przemocy w grupie klasowej; specyfika roli sprawcy, ofiary i świadka; metody pracy z grupą, w której ma miejsce przemoc rówieśnicza
4. Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji

 

wszystkie typy szkół przyczyny i przejawy zachowań prowokacyjnych uczniów; sposoby kierowania klasą, ograniczające, trudne zachowania uczniów; metoda konstruktywnej konfrontacji wobec ucznia zachowującego się prowokacyjnie wobec nauczyciela
5. Zaburzenia psychiczne wśród dzieci i młodzieży: fobie, lęki, depresje wszystkie typy szkół przyczyny odmowy chodzenia do szkoły; przejawy fobii szkolnej; działania wychowawcze szkoły wobec uczniów wagarujących; współpraca z rodzicami
6. Tworzenie środowiska wychowawczego sprzyjającego poczuciu bezpieczeństwa uczniów niepełnosprawnych w szkole

 

wszystkie typy szkół złożona sytuacja ucznia niepełnosprawnego w szkole; określenie warunków wpływających na tworzenie środowiska wychowawczego sprzyjającego poczuciu bezpieczeństwa uczniów niepełnosprawnych w szkole
7. Jak prawidłowo  organizować edukację uczniów niepełnosprawnych? Zainteresowani nauczyciele podstawy prawne kształcenia specjalnego; rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia niepełnosprawnego; organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom niepełnosprawnym, dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości ucznia niepełnosprawnego; organizacja procesu dydaktycznego
8. Praca z dzieckiem  w przedszkolu Przedszkola, oddziały przedszkolne Stymulowanie rozwoju poznawczo-emocjonalnego dzieci
9. Jak motywować uczniów do nauki? wszystkie typy szkół Techniki motywowania uczniów do nauki; budowanie atmosfery sprzyjającej uczeniu się, kompetencje psychologiczne nauczyciela; motywacja wewnętrzna ucznia
10. Integracja zespołu klasowego drogą do sukcesu każdego ucznia wszystkie typy szkół znaczenie integracji; diagnoza zespołu klasowego; metody i techniki pracy integrujące zespół klasowy; metody pracy zespołowej; charakterystyka  Pokolenia Y
11. Ocenianie kształtujące jako propozycja nowoczesnej edukacji wszystkie typy szkół Elementy metody oceniania kształtującego( cele lekcji, nacobezu, pytania kluczowe, informacja zwrotna, ocena koleżeńska i samoocena); budowanie atmosfery sprzyjającej  uczeniu się; współpraca z rodzicami
12. Planowanie pracy dydaktyczno -wychowawczej w oparciu o podstawę programową wszystkie typy szkół Zasady planowania kierunkowego, wynikowego i metodycznego; podstawa programowa a program nauczania; dostosowanie wymagań do potrzeb edukacyjnych ucznia; monitorowanie realizacji podstawy programowej
13. Przygotowanie uczniów  do egzaminu maturalnego szkoły ponadgimnazjalne Wymagania ogólne i szczegółowe w podstawie programowej: od podstawy programowej do zadania maturalnego w arkuszu egzaminacyjnym
14 Zaangażowanie ucznia w centrum uwagi nauczyciela. Współczesne trendy w dydaktyce wszystkie typy szkół
15. Innowacje i eksperymenty pedagogiczne wszystkie typy szkół Podstawy prawne prowadzenia innowacji i eksperymentu pedagogicznego; wymagana dokumentacja; przykłady dobrych praktyk
16. Cyberprzemoc – wyzwaniem dla pedagoga a zagrożeniem dla ucznia wszystkie typy szkół
17. Zmęczenie a wypalenie zawodowe nauczyciela wszystkie typy szkół Symptomy wypalenia zawodowego; jak sobie radzić w sytuacji ciągłego stresu
18. Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych oraz ich wykorzystanie do podniesienia kształcenia gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej Szkoły ponadgimnazjalne Rola nowej podstawy programowej; podstawowe wskaźniki statystyczne; wieloaspektowa analiza wyników egzaminu
19. Edukacja włączająca uczniów z niepełnosprawnością Wszystkie typy szkół Czym jest edukacja włączająca, rodzaje niepełnosprawności wśród dzieci i młodzieży w placówkach naszego powiatu, dobre praktyki, wskazówki i rekomendacje do pracy, dobór metod, środowisko szkolne
20. Syndrom nieadekwatnych osiągnięć – dlaczego osiągnięcia uczniów są niższe niż ich możliwości? Wszystkie typy szkół
21. Jak pomóc uczniowi w skutecznym i efektywnym uczeniu się? Wszystkie typy szkół Istota celów nauczania
22. Dokąd prowadzę swoje dziecko ?– czyli zagrożenia współczesnego świata/ spotkania z rodzicami Wszystkie typy szkół – rodzice Pomoc rodzicom w wychowaniu
23. Komunikacja w rodzinie/spotkania z rodzicami Wszystkie typy szkół-rodzice Pomoc rodzicom w wychowaniu
24. Planowanie procesu uczenia się w klasie Wszystkie typy szkół- Pomoc nauczycielom w przygotowaniu ucznia do świadomego i aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym
25. Techniki wspierające rozwój grupy- metody i techniki aktywizujące Wszystkie typy szkół Pomoc w integracji grupy służąca do tworzenia środowiska dla uczenia się
26. Jak zainteresować uczniów książką? Nowe zadanie dla szkół Wszystkie typy szkół
27. Mobbing – przemoc w miejscu pracy Wszystkie typy szkół i placówek Definicja, symptomy, konsekwencje, gdzie szukać pomocy, analiza przypadków